Трговија

Трговска стока како компензација со наши производи

Феролегури : FeSi 75% ; Si-метал

Грејни тела (радијатори)

Типови на грејни тела (радијатори за топловодно греење):

 • R610/60
 • R610/80
 • R500
 • R350
 • R200

Трговска стока како дополнување на дел од производните програми

 • Торкрет маса
 • Маса за премачкување
 • Набојна маса
 • Алуминиумски легури
 • Бакарни легури
 • Суров доломит

Трговија со секундарни суровини

Челична коварина

Гранулометриски состав

Р.Б. Класа (мм) Содржина (%)
Полуконти Валавница
1. + 4,76 8,0 14,1
2. -4,26 + 2,83 16,0 18,6
3. -2,83 + 2,0 11,1 11,3
4. -2,0 + 1,0 23,3 19,1
5. -1,0 + 0,5 23,8 20,1
6. -0,5 + 0,1 17,3 16,1
7. -0,1 + 0 0,5 0,7

Хемиски состав на коварината

Р.Б. Класа (мм) Содржина (%)
Полуконти Валавница
1. FeO 64,13 62,30
2. Fe2O3 32,33 31,15
3. Fe metal 0,67 3,05
4. Fe vkupno 73,38  
5. C 0,35 0,80
6. SiO2 0,10  
7. Al2O3 0,25  

Насипна тежина на коварината: 2,65 - 3,1 gr/cm3.

 • Мелен шамот
 • Мелен магнезит
 • Мелена алуминиумска троска

Ал-троска се јавува како нус производ при производтво на Ал-легури. Се припрема со кршење со чекан, а потоа се дроби на челусна дробилка до гранулација под 30 мм. По барање на купувачот, истата се меле на млин со шипки до гранулација: 0-4 мм. Насипна тежина на троската се движи околу 0.9 gr/cm3.

Просечниот хемиски состав на Ал-троска е даден на следната табела, при што вкупната содржина на Ал е изразена во форма на Al2O3.

Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O PbO ZnO CuO MnO CdO
80,93 4,20 2,97 1,0 6,50 0,10 0,124 0,10 0,60 0,17 0,0004
 • Троска од производство на бакарни легури