Спектроанализа

Лабораториски услуги - Спектроанализа на Al и Cu легури

Хемиска анализа со спектрометар на алуминиумски легури

За испитување на сите типови алуминиумски легури располагаме со современ инструмент од производителот Spectro – Германија. Со можност за следсње на 27 елементи.

Хемиска анализа со спектрометар на бакарни легури

При производство(топење,рафинација,легирање) на бакарните легури, се врши контрола на хемискиот состав со најсовремен оптичко-емисионен спектрометар SpectroMAXx, со можност за следење до 20 елементи(легирни елементи, неутрални и штетни примеси).

За контрола на точноста на анализите, се користата сертифицирани референтни етелони од бакарни легури, анализирани во признати лабаратории.