Мелење, дробење, хомогенизација

Услуги за дробење, мелење, просејување, хомогенизација и пелетизирање на разни материјали од индустријата
Опрема

Процесот на производство на огноотпорни маси во зависност од потребата се одвива преку дробење, мелење, дозирање, ситова класификација, хомогенизација, пакување и вагање на суровините.

Користејќи ја истата производствена технолошка линија, Заводот за ПМС извршува разни услуги на дробење, мелење, сеење, класификација и мешање на разни материјали.

Опрема и карактеристики на опремата се дадени во следната табела:

Број Опрема Техничка карактеристика
 1.

 Млин  тип Денвер 
 7808-10

 • Цилиндрично тело со ребраста внатрешна површина, должина 1000 мм и надворешен пречник 500 мм.
 • Сито со отвор на пори од 0,3 мм до над 8 мм (зависно од бараната ГГК на зрната).
 • Капацитет: 300 - 500 kg / h во зависност од физичките особини на материјалот и ГГК на зрната на сомелената суровина.
 2.  Млин  тип Денвер
 7808-10
  • Цилиндрично тело со ребраста внатрешна површина, должина 1000 мм и надворешен пречник 500 мм.
  • Капацитет: 300 - 500 kg / h во зависност од физичките особини на материјалот и ГГК на зрната на сомелената суровина.
 3.  Млин тип Денвер Ц 
 7808-10
 • Цилиндрично тело со ребраста внатрешна површина, должина 700 мм и надворешен пречник 300 мм.
 • Капацитет: 100 - 200 kg / h во зависност од физичките особини на материјалот и ГГК на зрната на сомелената суровина.
 4.  Челусна дробилка  тип БЛЕК
 • Дробливост на материјал : 0 - 60 мм
 • Капацитет: 500 - 1000 kg / h во зависност од физичките особини на материјалот и ГГК на зрната на сомелената суровина.
 5.  Вага
 • тип : ЛИБЕЛА модел М12-15
 6. Полуиндустриска дробилична постројка  
 6.1  Челусна дробилка
 • Капацитет: цца 1000 kg / h во зависност од физичките особини на материјалот и ГГК на зрната на сомелената суровина.
 • Дробливост на материјал : 0 - 100 мм
 6.2  Елеватор
 • Капацитет : 8 - 12 t / h
 6.3  Вибрационо сито
 • Големина на сито : 3,0 мм; 4,0 мм; 6,0 мм; 8,0 мм
 • Електромотор 1,0 kW
 6.4  Дробилка со валци
 • Капацитет : цца 300 - 500 kg / h во зависност од физичките особини на материјалот и ГГК на зрната на сомелената суровина.
 • Дробливост на материјал : 0 - 20 мм
 6.5  Бункер
 • Капацитет : цца 300 - 500 kg / h во зависност од физичките особини на материјалот и ГГК на зрната на сомелената суровина.
 • Дробливост на материјал : 0 - 20 мм