Алуминиумски легури

Производство на алуминиумски легури согласно со EN стандардите

 aluminium alloys Si Fe Cu Mn Mg Zn Cr Ni Pb Sn Ti each total
 DIN225 EN AC-45000 5.0-
7.0
1.0  3.0-
5.0
0.2-
0.65
0.55 2.0 0.15 0.35 0.3 0.15 0.2 0.05 0.35
 DIN226 EN AC-46000 8.0-
11.0
0.6-
1.2
2.0-
4.0
0.55 0.55 1.2 0.15 0.55 0.35 0.25 0.2 0.05 0.25
 DIN230 EN AC-44300 10.5-
13.5
0.45-
1.0
0.1 0.55 0.55 0.1 / / / / 0.2 0.05 0.25
 DIN231 EN AC-47100 10.5-
13.5
0.6-
1.2
0.7-
1.2
0.55 0.35 0.55 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.05 0.25
 DIN233 EN AC-43200 9.0-
11.0
0.65 0.35 0.55 0.2-
0.45
0.35 / 0.15 0.1 / 0.2 0.05 0.15
 DIN239 EN AC-43400 9.0-
11.0
0.45-
1.0
0.1 0.55 0.2-
0.5
0.15 0.05 0.15 0.15 0.05 0.2 0.05 0.15

Блок за дезоксидација кој се користи во челична индустрија со следен хемиски состав:

  Si Fe Cu Zn Pb C S P
% 1-4 1-3 0.6-2 0.2 0.2 >0.1 >0.1 0.01

И други легури по барање на Купувачите

Леење на алуминиумски легури

Кокилно

Инготи – со димензии 640x75x65, тежина 5.5-6.5 кг, пакувани на леени палети од истиот материјал со димензии 640x640x700, тежина од 500-650 кг

Разни форми по барање на Купувачите (поединечни или мали серии)

Песочни калапи

Разни поединечни форми или мали серии (елементи за канализација, водовод, индустрија : подземни хидранти, вентилски глави, ПП-хидранти, тулци, цевки и сл).