Менаџмент на квалитетот

РЖ Институт има воспоставен Систем за управување со квалитетот BS ISO 9001 : 2008, сертифициран од страна на TÜV Rheinland, како и систем за заштита на животната средина BS EN ISO 14001:2004

РЖ Институт работи со постојан мониторинг на сите параметри од аспект на заштита на животната средина.

РЖ Институт А.Д. аплицира за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативниот план за сите основни производни процеси.

Сертификат SO 9001 : 2008 (PDF)

Сертификат ISO 14001 : 2004 (PDF)