Финансиски извештаи

- Годишен извештај за 2019 Година
- Неревидирани финансиски извештаи
- Соопштенија за јавност
- Ценовно чувствителни информации
- Собрание на акционери

 - Годишен извештај за 2018 Година
-
Неревидирани финансиски извештаи
- Соопштенија за јавност
- Ценовно чувствителни информации
- Собрание на акционери

Јавен повик за Акционерско собрание на РЖ Институт АД Скопје (2018)
Предлог одлука за одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за 2017 год

Предлог одлука за распределба на остварената нето добивка во 2017 год
Предлог одлука за назначување на овластен ревизор за деловната 2018 год

 

- Годишен извештај за 2017 Година
Извештај на независниот ревизор, фин.извештаи и годишен извештај 2017 г

 

- Годишен извештај за 2016 Година
Извештај на независниот ревизор и финансиски извештаи за деловната 2016 година

- Ценовно чувствителни информации
Годишен производно- финансиски План за 2016 година

- Собрание на акционери

Јавен повик за Собрание на акционери на РЖ Институт
Предлог одлука за одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето во деловната 2015 година.pdf
Предлог одлука за распределба на загубата од деловната 2015 година.pdf
Предлог одлука за отповикување на член од Одборот на директори.pdf
Предлог одлука за избор на член на Одборот на директори.pdf
Предлог одлука за назначување на овластен ревизор за деловната 2016 година.pdf

 

- Годишен извештај за 2015 Година
Годишен извештај од работењето во деловната 2015 година
Извештај на независниот ревизор за деловната 2015 година

- Неревидирани финансиски извештаи
Неревидирани финан. извештаи 01.01- 31.12.2014 год.

- Соопштенија за јавност
Кратко Образложение за работењето на РЖ Институт АД за периодот 01.01- 31.12.2014

- Ценовно чувствителни информации
-
Собрание на акционери
Предлог одлука за распределба на нето-добивка од деловната 2014 г
Предлог одлука за одобрување на Год.сметка, финан.извештаи и Год.извештај од работењето во 2014 г
Предлог одлука за назначување на Ревизор на Годишната сметка за 2015 г
Јавен повик за Собрание на акционери на РЖ Институт

 

- Годишен извештај за 2014 Година
- Неревидирани финансиски извештаи
- Соопштенија за јавност
Баланс за состојбата

- Ценовно чувствителни информации
Јавен повик

- Собрание на акционери
Повик за Собрание на акционери

 

- Годишен извештај за 2013 Година
Одлука 1
Одлука 2
Одлука 3
Одлука 4
Одлука 5
Одлука 6

- Неревидирани финансиски извештаи
Предлог Одлука 1
Предлог Одлука 2

- Соопштенија за јавност
Предлог Одлука 3
Предлог Одлука 4

- Ценовно чувствителни информации
Одлука 1
Одлука 2

- Собрание на акционери
Одлука 3
Одлука 4

- Годишен извештај за 2012 Година
Повик за собрание на акционери
Одлука 1

- Неревидирани финансиски извештаи
Одлука 2
Одлука 3

- Соопштенија за јавност
Одлука 4
Одлука 4

- Ценовно чувствителни информации
Одлука 5

- Собрание на акционери
Одлука 6

 

- Годишен извештај за 2011 Година
Повик за Собрание на акционери
Повик за Собрание на акционери - исправка

- Неревидирани финансиски извештаи
Дивиденден Календа
Одлука 1

- Соопштенија за јавност
Одлука 2
Одлука 3

- Ценовно чувствителни информации
Одлука 4
Одлука 5

- Собрание на акционери
Баланс на состојбата
Баланс на успехот

 

- Годишен извештај за 2010 Година
Годишно сообрание на акционери - 2010 (одлуки)
Повик за Собрание на акционери

- Неревидирани финансиски извештаи
Баланс на состојба
Баланс на успехот

- Соопштенија за јавност
Даночен биланс
Структура на приходи

- Ценовно чувствителни информации
Преглог Одлука 1
Предлог Одлука 2

- Собрание на акционери
Предлог Одлука 3