Наша посветеност

Акционерско друштво со доминантна дејност- производство на легури од обоени метали (Al и Cu) и неметали.

Како дополнителни дејности се услуги и трговија, претежно од областа на металургијата.