Животна средина

Грижата за заштита на животната средина ја спроведуваме со примена на еколошки горива, со вградување на современи и ефикасни системи за заштита на животната средина, со цел минимизирање на влијанието врз неа.