Истражување и лабараториски услуги

Лабораториски услуги за рударство и металургија и испитување на составот и генетските карактеристики на минерални суровини и карпи од различито потекло од значење за геолошко-рударските истражувања.

повеќе

Одржување и реставрација

Новости

Повеќе

Производство